Video ôn thi vào lớp 10 miễn phí

Môn Sinh học

Tổng hợp các tài liệu thi vào lớp 10 môn sinh

Giải bài tập trang 179 SGK Sinh lớp 9: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã  

Giải bài tập trang 179 SGK Sinh lớp 9: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 183 SGK Sinh lớp 9: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái  

Giải bài tập trang 183 SGK Sinh lớp 9: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái trong chương trình học môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái được thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập trang 185 SGK Sinh lớp 9: Luật bảo vệ môi trường  

Giải bài tập trang 185 SGK Sinh 9: Luật bảo vệ môi trường được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 61: Luật bảo vệ môi trường  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 61: Luật bảo vệ môi trường được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 62: Thực hành vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 62: Thực hành vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường được tmhivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp  

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về lai hai cặp tính trạng môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp  

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về lai hai cặp tính trạng môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)  

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về lai hai cặp tính trạng môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập Vở bài tập Sinh học lớp 9 bài 1: Menđen và di truyền học  

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 1: Menđen và di truyền học được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SGK Sinh lớp 9: Menđen và di truyền học  

Giải bài tập SGK Sinh lớp 9: Menđen và di truyền học được Thivao10.net sưu tầm và đăng tải. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

BÀI 62: THỰC HÀNH :VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

BÀI 62: THỰC HÀNH :VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG  

BÀI 62: THỰC HÀNH :VẬN DỤNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Luật bảo vệ môi trường năm 2014  

Thivao10.net giới thiệu Nội dung luật bảo vệ môi trường năm 2014

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương  

Nội dung bài này sẽ giúp học sinh chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, nâmg cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường.

Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường  

Nội dung bài sẽ giúp học sinh Hiểu được sự cần thiết phải ban hành luật BVMT và nắm được những nội dung chính của chương II, III của luật BVMT.

Tìm kiếm đề thi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây